Hospodaření s dešťovou vodou

Současná legislativa v České republice reguluje nakládání se srážkovou vodou s cílem přechodu k decentrálnímu hospodaření s dešťovou vodou. Hlavním právním předpisem v této oblasti je zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Tento zákon a další zákony a vyhlášky stanovují povinnost pro stavebníky zajistit vsakování nebo zdržování a odvádění srážkových vod při provádění staveb.

Priority nakládání se srážkovou vodou vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb. a vyhlášky
č. 268/2009 Sb. a jsou definovány v následujícím pořadí:

  • Vsakování
  • Zadržování a regulované odpouštění oddílnou kanalizací do vodního toku
  • Regulované odpouštění do jednotné kanalizace

Společnost GAVA s.r.o. nabízí městům, obcím i soukromým investorům optimální projekční řešení, která vyhovují výše uvedené legislativě a vycházejí z technických norem ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.