Protipovodňová opatření

V posledních letech představují povodně pro Českou republiku největší hrozbu přírodních katastrof. Z tohoto důvodu jsou ze strany různých státních dotačních titulů podporovány stavby, které pomáhají zmírnit dopady těchto povodní.

Společnost GAVA s.r.o. je schopna připravit ve všech stupních projektové dokumentace stavby se zaměřením na snižování rizika povodní z přívalových srážek na drobných vodních tocích výstavbou (rekonstrukcí) suchých nádržích v kombinaci s  úpravou koryt drobných vodních toků.