Zajištění odpovědného zástupce pro provozování ČOV

Společnost GAVA s.r.o. zajišťuje pro obce v souladu s požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích činnost odpovědného zástupce a odbornou pomoc při plnění ustanovení tohoto zákona. Jedná se zejména o tyto činnosti:

  • Vedení technicko – provozní dokumentace související s provozem kanalizace a ČOV (majetková a provozní evidence, poplatky, hlášení správci povodí atd.)
  • Sestavení cenové kalkulace vodného a stočného, a jejich vyúčtování
  • Zajištění odběrů a rozborů vzorků odpadních a pitných vod
  • Zajištění potřebných vodoprávních povolení
  • Zpracování a aktualizace provozního řádu kanalizace a ČOV
  • Zpracování plánu obnovy kanalizace
  • Zastupování vlastníka při kontrolách orgánů státní správy
  • Vedení a vyhodnocení zkušebního provozu